Te tudod mi az a hét dolog, aminek mindenképp szerepelnie kell a munkaköri leírásban?
A munkaköri leírás nem része a munkaszerződésnek, de vitás kérdések eldöntésében a munkaügyi bíróságok minden esetben kérik a feleket a munkaköri leírások becsatolására is. A munkaköri leírás a munkavállaló részére nyújt tájékoztatást és ezt a munkáltató egyoldalúan bármikor módosíthatja, de nem határozhat meg olyan feladatokat amelyeket a munkavállaló nem képes rendes munkaidejében ellátni. A Piac&Profit összeszedte, miket célszerű mindenképp beleírni a munkaköri leírásba.

A munkaszerződést a munkavállaló munkába állása előtt (legkésőbb a munkába állásakor) írásban kell megkötni, a munkaköri leírást ezt követően, legkésőbb 15 napon belül kell a dolgozóval írásban közölni. Jogszabály ugyan nem szabályozza, de fontos kelléke a munkaügyi dokumentumoknak. A munkaköri leírás határozza meg a munkavállaló “helyét” az adott gazdálkodó szervezetben, szabályozza az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, a munkáltató munkahelyi kötelezettségeit, a munkaszerződésben meghatározott béren felül a további juttatásokat, a bérfizetés időpontját, a szabadság kiadását és minden egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat – magyarázza Dr. Hajdu-Dudás Mária munkajogász.

Nem célszerű a munkaszerződésben tételesen felsorolni az ellátandó feladatokat, hiszen ebben az esetben a módosításhoz közös megegyezés szükséges, míg a munkaköri leírást a munkáltató a változó körülményeknek megfelelően módosíthatja, mivel nem része a munkaszerződésnek – hangsúlyozza a munkajogász.

A munkakör azoknak a feladatoknak az általános meghatározása, amelyeket a munkavállalónak a munkaszerződés alapján teljesítenie kell. A munkavállaló csak olyan munkák elvégzésére utasítható, amelyek e feladatcsoportba tartoznak. A munkakör tehát csak általánosan, keret jelleggel rögzíti az ellátandó feladatokat. A munkakör leírás nem más, mint ezek részletes kifejtése, egy lista arról, hogy mi minden teendő tartozik az adott munkakörhöz

A munkaköri leírásnak minimálisan az alábbi információkat szükséges tartalmaznia:

1. A munkakör megnevezése és a munkaköri kód (FEOR)

Megegyezik a munkaszerződésben lévő munkakörrel. A munkaköri kóddal könnyen azonosíthatóvá válik a munkakör.

2. A munkavállaló közvetlen felettese, közvetlen beosztottja, helyettesítője

Célszerű a személyek helyett a munkaköröket meghatározni, így elkerülhető, hogy ha változás történik az alkalmazott személyében, módosítani kelljen a munkaköri leírást is.

3. Feladatkör

Ez a munkaköri leírás érdemi része, itt kell ügyelni a feladatok részletezésére. Bevett gyakorlat, hogy a munkaköri leírásban a feladatok felsorolását a munkáltató egy általános mondattal zárja, amelyben fenntartja magának a jogot további, „egyéb” teendők meghatározására. Ez a megfogalmazás önmagában nem tilos, a munkaköri leírás tehát nyílt felsorolásban is rögzítheti a feladatokat. Ugyanakkor ez természetesen nem hatalmazza fel a munkáltatót arra, hogy olyan feladat elvégzését rendelje el erre hivatkozással, amely nyilvánvalóan nem része a munkakörnek. Azaz, az „egyéb feladat” is csak a munkakörbe tartozó lehet. Ezt persze megfogalmazhatjuk a másik oldalról is: ha a munkaköri leírás ugyan nem tartalmaz kimondottan egy feladatot, de az vitán felül a munkakör része, úgy annak ellátását a munkavállaló nem tagadhatja meg.

4. Felelősségi kör

A munkavállaló felelős a határidők és minőségi követelmények betartásáért. Itt részletezni is lehet, hogy a minőségi követelmények mit takarnak. Részletezni kell, hogy milyen irányítói, döntési és ellenőrzési felelőssége és jogköre van az adott munkakörben dolgozónak.

5. A munkakör betöltésének követelményei

A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, egyéb speciális tanfolyam szükségessége írható elő. Továbbá, ha van technikai feltétele, azt is ide kell írni.

6. A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok

Ilyen lehet például a szervező, tájékozódó, döntő, kapcsolatteremtő, konfliktuskezelő,tárgyaló készség.

7. Munkakapcsolatok

A dolgozó munkája során kapcsolatot tart mindenkori felettesével, közvetlen munkatársaival.

A munkaköri leírásba célszerű beírni azt is, hogy az abban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, húzza alá Dr Hajdú-Dudás Mária. A munkaköri leírás a munkakör betöltőjének csak a legfontosabb feladatait tartalmazza. A munkavállaló ezen kívül is köteles ellátni a munkaköréhez kapcsolódó, de itt nem szereplő eseti vagy rendszeres feladatokat, ha annak szükségessége felmerül vagy erre vezetőitől utasítást kap.

 A munkaköri leírást az alábbi nyilatkozattal célszerű zárni:

Alulírott Munkavállaló kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy ezen munkaköri leírás tartalmát velem megismertették, azt megértettem és személyemre vonatkozóan a benne foglaltakat kötelezőnek elismerem és a Munkaköri leírás egy példányát átvettem.